A KATEDRA nyelviskola elérhetőségei

Iskola Ir. szám Cím Telefonszám E-mail Nyitvatartás
Katedra Nyelviskola Ráckeve 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 57. A Művelődési háztól 1 perc, parkolás a Sas utcánál 06-30/698-3873 - szigetszentmiklósi iskola: 06-30/561-1450 rackeve@katedra.hu Hétfő-Péntek: 16.00-18.00, Szombat-Vasárnap: zárva, Tel: 06-30/698-3873 - Amennyiben nem tudjuk felvenni, visszahívjuk!

A térségben régóta működő, nagy hagyományokkal rendelkező Pallas Magániskola 2012-ben csatlakozott a Katedra hálózathoz, és három  iskolát nyitott, Szigetszentmiklóson és Dunaharasztin és Szentendrén. 2014. október 14-én Ráckevén ügyfélszolgálatot kezdünk üzemeltetni az Ács Károly Művelődési Központban. 2015. április 20-tól új helyszínen, saját iskolában várjuk kedves tanulóinkat: Ráckeve, Kossuth L. u. 57.

Várunk minden ráckevei és környékbeli tanulni vágyót!

 

 

                                

 

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a PALLAS MAGÁNISKOLA BT.  2335 Taksony, Széchenyi 71. adósz: 20174666-2-13, a továbbiakban Nyelviskola) és a képzésben résztvevő hallgató (a továbbiakban hallgató) között létrejött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSNEK.. A Nyelviskola csoportos és privát lakossági tanfolyamaira a következő általános feltételek vonatkoznak:

 

  1. A tanfolyamok indítása

A Nyelviskola a hallgató által választott tanfolyamot az előre meghirdetett és a hallgató által megjelölt héten elindítja, amennyiben annak létszáma eléri a tanfolyam kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum létszámot. A megfelelő létszám hiányában meghiúsult tanfolyammal kapcsolatban a hallgató nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.

 

  1. Térítésmentes, felnőttképzést kiegészítő tevékenységekés azok formái
  • Előzetes tudásszint felmérés
  • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

3.    A tanfolyamok helyszíne

A Nyelviskola a meghirdetett csoportokat az előre meghirdetett helyszínen indítja. A képzési helyszínt legfeljebb a teljes óraszám 20%-át nem meghaladó mennyiségű óra esetében változtathatja meg a képzési helyszín településén belül.

Amennyiben az adott csoport nem indul az előzetesen megadott helyszínen, a hallgatót átirányítja egy azonos szintű és időbeosztású, de más közeli helyszínen lévő csoportba és erről a hallgatót írásban értesíti.

4.        A tanórák hossza

A tanórák 45 percesek, dupla órák között nincs szünet, míg 3, illetve 4 órás tanfolyamok esetében az órák között maximum 15 perces szünetet tart a Nyelviskola.

 

5.        Csoportlétszám

Normál csoportos minimum 2, maximum 16 fő., privát tanfolyamokon 1 fő.

 

6.        Oktatási napok  - állami ünnepek

Az oktatási napokat a felnőttképzési szerződés tartalmazza. Az állami ünnepekre eső oktatási napok pótlásáról ügyfélszolgálatunk  ad tájékoztatást. 

 

7.        Szintfelmérés

A képzésben részt vevő köteles a Nyelviskola előzetes tudásszint felmérésén részt venni (kivétel a teljesen kezdő hallgatók és a Nyelviskola régi hallgatói, amennyiben az utolsó sikeresen elvégzett tanfolyam befejező időpontja és az új tanfolyam kezdete között nem telt el több mint 6 hónap). Ha a képzésben részt vevő a szintfelmérés eredményétől eltérő szintű tanfolyamot kíván választani, a hallgatót a Nyelviskola saját kérése alapján felveheti a kért tanfolyamra (kivéve nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok), de azzal a feltétellel, hogy amennyiben a csoport tudásszintjétől lényegesen eltér a hallgató tudásszintje, a tanfolyamvezető tanár másik, a hallgatónak megfelelő szintre irányíthatja. Az átirányítást a hallgató köteles elfogadni. Ha az iskola nem tud a tanár által javasolt szintű tanfolyamot biztosítani, a hallgató nem jogosult a tandíj visszatérítésére.

 

8.        Szintváltoztatás

Ha tudása alapján a tanfolyam tanára magasabb vagy alacsonyabb szintre javasolja, a képzésben részt vevőnek lehetősége van szintváltoztatásra a tanfolyam óráinak 20 %-áig. A tanárától kapott átirányítási lap segítségével a Nyelviskola ügyfélszolgálata végzi a szintváltoztatás miatti szerződés módosítást.

 

9.        A tananyag biztosítása

A Nyelviskola a tanfolyamokon szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat ügyfélszolgálati irodáiban árusítja pénztári órákban.

 

10.    A megszerezhető kompetencia és az elsajátítható tananyag

A  Felnőttképzési szerződés mellékleteként átadott, aktuális tanévre vonatkozó „Képzési tájékoztató” c. kiadvány ad tájékoztatást a képzésen megszerezhető kompetenciáról és az elsajátítható tananyagról.

11. Záróvizsga

A résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése engedélyezett program esetén modulonként, szóbeli és/vagy írásbeli záróvizsgával történik, amelynek 60%-os teljesítése számít sikeres vizsgának. FKTV hatályán kívüli program esetén a résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése a tanfolyam végén szóbeli és/vagy írásbeli záróvizsgával történik. A nyelvvizsgára felkészítő képzések záróvizsgája a képzés tematikájának megfelelő próbanyelvvizsgából áll és annak értékelése képezi a résztvevő teljesítménye értékelésének alapját.

 

A résztvevő a befizetett tandíj 5%-át visszaigényelheti, vagy a visszaigényelhető összeg beszámítását kérheti egy másik tanfolyam díjába, amennyiben a tanfolyami órák 100%-án részt vett és ennek ellenére a tanfolyamot záró vizsgája, továbbá a képzés befejeződését követően 30 napon belül a résztvevő kérésére a Képző által biztosított pótvizsgája sem volt sikeres. Ilyen esetben a résztvevő nem iratkozhat be azonos nyelvből a következő szintű tanfolyamra. 

12.    Teljesítmény ellenőrzés, értékelés

A képzés időtartama alatt az oktató jelenléti ívet vezet és szóbeli értékelést ad a résztvevő fejlődésével kapcsolatban. 

A résztvevő teljesítményét oktatója értékeli, amely kiterjed az órai jelenlétre, aktivitásra, nyelvi készségekre és szintre. Az értékelést a képzés végén átadott „Egyéni teljesítményértékelő lap” tartalmazza.

Tanúsítvány: Az engedélyezett képzés eredményes elvégzését Tanúsítvánnyal igazolja a Képző. Tanúsítvány kiadható minden olyan modulról, ahol a részvételi arány eléri a 80%-ot és a záróvizsga minősítése „megfelelt”. Amennyiben a képzésben résztevő a tanúsítványt a képzés zárását követő 8 napon belül nem vette át, a Képző postán küldi el a Tanúsítványt.

Igazolás nyelvi képzésen való részvételről: Igazolás nyelvi képzésen való részvételről akkor adható ki, ha a részvételi arány a képzés részét képező minden modulon eléri a 80%-ot, és a záróvizsga minősítése „nem megfelelt”. 

Igazolás a képzés sikeres elvégzéséről: Amennyiben a képzés az FKTV hatályán kívül kerül megvalósításra, a képzés eredményes elvégzéséről igazolás állítható ki. Kiadásának feltétele: legalább 60%-os részvételi arány és sikeres záróvizsga (amennyiben volt ilyen).

 

13.    A tanfolyamdíj tartalma

A tanfolyamdíj tartalmazza a választott tanfolyam tanóráinak- a  záróvizsgának- és a tanúsítványoknak a díját, de nem tartalmazza a tananyag költségét.

 

14.    Kedvezmények

Egy tanfolyamra csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. Az akciós áron meghirdetett tanfolyamokra semmilyen kedvezmény sem vehető igénybe.

 

14.1.    Állandó kedvezmények

14.1.1.    Törzshallgatói kedvezmény

A hallgató több egymás utáni tanfolyamra való jelentkezés esetén törzshallgatói kedvezményben részesül a Képzési Tájékoztató szerint, amennyiben más kedvezményt nem vett igénybe.

Kedvezmények visszavonása, elvesztése

Ha a képzésben résztvevő fizetési késedelembe esik a részletfizetés tekintetében, a késedelemmel érintett, és a további részletek tekintetében egyaránt elveszíti minden kedvezményre való jogát, a képzési díj lista ár szerinti részletét kell befizesse.

 

14.1.2.    A Katedra Nyelviskola Kft. (Budapest) által szervezett külföldi nyelvtanfolyamon résztvevő hallgatók kedvezménye

A Katedra Nyelviskola Kft. (Budapest) által szervezett külföldi nyelvtanfolyamon résztvevő hallgatók a kiutazás időpontjában érvényes „Nyelvtanulás Külföldön” katalógusban meghirdetett mértékű kedvezményre jogosultak. A kedvezményes jelentkezésre a kiválasztott tanfolyam kezdőnapját megelőző utolsó munkanaptól kezdve van lehetőség.

 

14.2        Egyéb kedvezmények

A Nyelviskola időszakosan meghirdetett egyéb kedvezményeinek feltételei az akciós felhívásokban és az adott kedvezményről szóló igazgatói utasítás szerint érvényesek.

15.    Tájékoztatás

A hallgató a tanfolyam pontos paramétereiről a felnőttképzési szerződésben kap írásbeli tájékoztatást. A tanfolyamát érintő egyéb kérdésekről hallgatói körlevélben postai / elektronikus úton, személyesen vagy telefonon ad a Nyelviskola ügyfélszolgálata tájékoztatást.

 

16.    A hallgató adatainak nyilvántartása, kezelése

A Nyelviskola a hallgató adatait és a KÉPZÉSI SZERZŐDÉST 5 éven át megőrzi. A hallgatók adatait kizárólag tanfolyamszervező munkája során használja fel, harmadik személy számára nem szolgáltatja ki (kivétel a tanfolyamvezető oktató). 

 

17.    Jelentkezés a következő tanfolyamra

A hallgató számára a Nyelviskola biztosítja a folyamatos tanulás lehetőségét az 1. pontban leírtak szerint, amennyiben a hallgató a meghirdetett jelentkezési határidő végéig jelentkezik a következő tanfolyamra. A beiratkozási határidő utáni jelentkezés esetén a Nyelviskola nem vállal garanciát arra, hogy a hallgató folytatásra vonatkozó igényei teljesüljenek.

 

18.    A szerződés felbontása Nyelviskola részéről

A Képző jelen szerződést azonnali hatállyal felbonthatja, amennyiben a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását, hiányzásának mértéke meghaladja az 50%-ot, vagy a Képző oktatási helyszínében, annak berendezésében neki felróhatóan kárt okoz, és azt nem téríti meg, vagy a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el, vagy a képzés helyszínére vonatkozó tűzrendészeti / egészségügyi előírásokat nem tartja be. A Képző ezen indokok alapján történő szerződésbontása esetén tandíj visszatérítésére nincs mód, a Képző követelheti kárának megtérítését. 

 

19.    Lemondási feltételek

 

19.1    Képzés lemondása a képzésben résztvevő által

19.1.1    A képzés megkezdődése előtti, a Képző érdekkörén kívül eső okból történő visszamondás esetén a Képző a képzési díj egy havi összegét, legfeljebb a minimálbér 20%-ának megfelelő összeget kezelési költségként visszatart. Amennyiben a lemondásra nem személyesen, a Képző ügyfélszolgálatán kerül sor, a lemondás csak írásos formában válik érvényessé. Az írásbeli lemondást a képzés kezdetéig el kell juttatni a Képző azon ügyfélszolgálata részére, ahol a jelentkezés történt.

19.1.2    A képzés első foglakozása után, a második foglakozás előtt, amennyiben a résztvevő elégedetlen oktatója munkájával és az ezzel kapcsolatos kérdőívet kitöltve átadta az ügyfélszolgálaton és az első foglalkozáson végig jelen volt, a teljes befizetett tandíjat visszakérheti. Ilyen okból kizárólag személyesen, ügyfélszolgálatunkon kérhető a tandíj visszatérítése.  A második foglalkozás megkezdése után nincs mód ilyen okból képzési díj visszatérítésre.

19.1.3 Amennyiben Résztvevő az FKTV alapján szervezett képzés megkezdését követően kíván elállni a szerződéstől, Képző Intézménynek bánatpénzt köteles fizetni. A bánatpénz mértéke a képzés teljes összegének havi időarányos része, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér húsz százaléka. Az FKTV hatályán kívül szervezett képzésektől a képzés megkezdését követően nem lehet elállni, a Képzőt semmilyen visszatérítési kötelezettség nem terheli.

20. Halasztási lehetőség

Halasztásra vonatkozó kéréssel a résztvevő legkésőbb a képzés 16. órájáig fordulhat a Képző ügyfélszolgálatához, amennyiben legfeljebb 10 órán vett részt a kérelem benyújtásáig. A halasztási kérelem benyújtásakor a Képző 5000 Ft külön eljárási díjat számít fel. A Képző a halasztó résztvevő részére az elhalasztott képzés árának megfelelő összegű vouchert ad ki, amely a kiadástól számított 365 napon belül használható fel. A Képző azonban nem garantálja, hogy az eredetileg választott szintű, időbeosztású és árú képzésre be tudja iskolázni a halasztó résztvevőt későbbi képzésein. A halasztási lehetőség mindenképp elvész, ha a voucherben megadott határidőig nem kerül felhasználásra, függetlenül attól, hogy a Résztvevő nem kívánta, vagy nem tudta azt igénybe venni; vagy a Képzőnek nem állt módjában a felhasználás lehetőségét biztosítani. A vouchert a Képző az adott képzés indítását megelőző utolsó munkanapon váltja be a szabadon maradt helyek függvényében. A külön eljárási díjat a Képző visszatéríti, amennyiben a halasztó résztvevő nem tudja, vagy nem kívánja a vouchert felhasználni a kiadástól számított 365 napon belül, és erről írásban nyilatkozik a Képző részére. A voucher lejártát követően nincs mód a külön eljárási díj visszatérítésére sem. A vouchert kizárólag a halasztó résztvevő veheti igénybe.

21. Az ÁSZF, a SZERZŐDÉS és a Képzési tájékoztató kapcsolata

Amennyiben az ÁSZF-ben meghatározott feltételek és a résztvevő által aláírt (felnőtt)képzési szerződés feltételei egymásnak ellentmondanának, a szerződésben meghatározott feltételek tekintendők érvényesnek. Amennyiben a Képzési tájékoztatóban közölt információk ellentmondanak az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek, az ÁSZF feltételei tekintendők érvényesnek.

22. Tűzvédelmi és egészségügyi előírások

A képzésben résztvevő a felnőttképzési szerződés aláírásával elismeri, hogy megismerte a képzés helyszínére érvényes tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat.

 

23.    Észrevételek, panaszok

A hallgató a Nyelviskola tanfolyamszervező munkájával, a tanítással vagy a tanfolyamok helyszínével kapcsolatos észrevételeit személyesen ügyfélszolgálatunkon, írásban pedig az irodavezető részére címzett levélben teheti meg. Amennyiben a Nyelviskola a hallgató panaszát a hallgató számára nem kielégítő módon orvosolja, vagy egyáltalán nem orvosolja, a hallgató a Nyelviskola felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.

 

24.    Az ÁSZF érvényessége

Az ÁSZF visszavonásig érvényes 2013. aug 1.-től.

 

Arnóti Péter

 igazgató

A térségben régóta működő, nagy hagyományokkal rendelkező Pallasz Magániskola 2012-ben csatlakozott a Katedra hálózathoz, és három  iskolát nyitott, Szigetszentmiklóson és Dunaharasztin és Szentendrén. 2014. október 14-én Ráckevén ügyfélszolgálatot kezdünk üzemeltetni az Ács Károly Művelődési Központban. 2015. április 20-tól új helyszínen, saját iskolában várjuk kedves tanulóinkat: Ráckeve, Kossuth L. u. 57.

Várunk minden ráckevei és környékbeli tanulni vágyót!

Kapcsolat

  • 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 57. A Művelődési háztól 1 perc, parkolás a Sas utcánál
    06-30/698-3873 - szigetszentmiklósi iskola: 06-30/561-1450
    Hétfő-Péntek: 16.00-18.00, Szombat-Vasárnap: zárva, Tel: 06-30/698-3873 - Amennyiben nem tudjuk felvenni, visszahívjuk!

Kövess minket

Vélemények

„A nyelviskolát barátnőm ajánlotta, mert tavaly ő is a Katedrába járt és neki bevált, sikeres nyelvvizsgát tett.

„Minden ember számára fontos lehet az idegen nyelv tanulása. Úgy érzem a Katedra Nyelviskolában kitűnő munka folyik. A légkör barátságos, a tanárok jól képzettek.

„Immáron a hetedik alkalommal veszek részt a képzésen. Nagyon jól érzem magam az órákon. A tanárnő oktatása számomra érthető, ezenkívül türelmes és segítőkész is.

"Nagyon jó a tanár, kellemes a légkör és színvonalas az oktatás. Sokat fejlődtem."

"Az én véleményem a Katedra iskoláról abszolút pozitív. Nagyon szeretek ide járni tanulni, a csoport fantasztikus, nagyon jól érzem magam minden alkalommal.

Orosz nyelvi képzésen vettem részt a Katedra Nyelviskolában. Minden szempontból tökéletesen meg voltam elégedve az Iskolával. Rugalmas időbeosztás, felkészült oktató, gyors ügyintézés.

"A kis létszámú csoportokban könnyű a tanulás, és az óra pörgős, nem unatkozom, és tudunk beszélni. Szerintem a Katedra egy nagyon jó hely, ahol még a tanulás is élvezetes és sose unalmas.

"Nagyon kellemes volt a légkör, odafigyeltek rám, nyelvtanáromat is csak dicsérni tudom.

"A Katedra Nyelviskola nagyon családias légkört teremt illetve a tanárok alaposan felkészültek az órákra és a maximumot nyújtják a diákok számára!

„Manapság elengedhetetlen, hogy beszéljünk legalább egy idegen nyelvet. Ha ilyen céljaid eléréséhez színvonalas oktatást, ugyanakkor kellemes légkört szeretnél, akkor a KATEDRA a neked való hely.